Meni

0

+381 60 68 45 678

+381 63 84 33 101

Pon - Pet: 08 - 15:30h

Praznicima ne radimo

Poštovani kupci, na telefonima nećemo biti dostupni do 20.06.2024, ali sve što u ovom periodu poručite direktno na sajtu biće Vam isporučeno na vreme. Za sva dodatna pitanja možete nam pisati na mejl budisinsrdjan@gmail.com

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Srđan Budišin PR prodaja putem interneta “Vinska Mušica” Novo Miloševo, JNA 93 Novo Miloševo, (u daljem tekstu: Vinska Mušica) je privredno društvo, čija je obaveza, između ostalog, poštovanje privatnosti potrošača (u daljem tekstu: korisnici) i zaštita njihovih ličnih podataka.

Kontakt podaci rukovaoca:

Srđan Budišin PR prodaja putem interneta “Vinska Mušica” Novo Miloševo
JNA 93,
Novo Miloševo 23273
t: +381 (0)61 300 83 11,
e: budisinsrdjan@gmail.com

Vinska Mušica је odredio ovlašćeno lice za zaštitu ličnih podataka koje se stara da obrada ličnih podataka bude zakonita.

Kontakt podaci ovlašćenog lica za zaštitu ličnih podataka:

Ime i prezime: Srđan Budišin
Email: budisinsrdjan@gmail.com
Telefon: +381 (0)61 300 83 11
Radno vreme: svakog radnog dana od 10.00 do 15.00h

Korisnici, na koje se odnose lični podaci, mogu da stupe u kontakt sa ovlašćenim licem za zaštitu ličnih podataka u vezi sa svim pitanjima povezanim sa obradom njihovih ličnih podataka i ostvarivanjem njihovih prava na osnovu važećih propisa o zaštiti ličnih podataka.

Za sva pitanja možete kontaktirati, lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ičnosti.

TERMINI KORIŠĆENI U TEKSTU:

LIČNI PODATAK je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta (to uključuje na primer: ime, prezime, e-mail, telefonski broj i slično…)

RUKOVALAC je pravno lice koje određuje svrhu i način obrade Vaših ličnih podataka. Rukovalac Vaših ličnih podataka je Vinska Mušica.

OBRAĐIVAČ je pravno ili fizičko lice koje obrađuje lične podatke u ime rukovaoca. Obrađivači nam pomažu u pružanju određenih usluga ili ispunjenju obaveza koje imamo.

OBRADA podrazumeva prikupljanje, čuvanje, činjenje dostupnim, brisanje i sve druge oblike korišćenja ličnih podataka.

Ova zaštita podataka o ličnosti podrazumeva:

 • informacije o tome koje Vaše lične podatke prikupljamo i obrađujemo,
 • kako koristimo Vaše podatke odnosno u koje svrhe,
 • kada podatke otkrivamo obrađivačima,
 • koliko dugo ih čuvamo,
 • koja su Vaša prava u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka.

Pitanje koje najčešće potrošači postavljaju je: „Da li imam obavezu da Vam dam svoje lične podatke?“

Obavezni ste da Vinska Mušicau date samo lične podatke koje obrađujemo u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza ili uz Vašu saglasnost.

Međutim, želimo da Vas upozorimo da ukoliko nam ne date Vaše lične podatke, Vinska Mušica neće biti u mogućnosti da Vam pruži usluge (npr. ne možemo primiti niti obraditi porudžbinu, ne možemo isporučiti robu bez adrese…).

Ova zaštita podataka o ličnosti je namenjena korisnicima web stranice i kupcima, posetiocima iz naše web prodavnice.

Vinska Mušica će Vaše lične podatke obrađivati isključivo na osnovu zakonitih i unapred određenih svrha. Ako se u budućnosti pojavi potreba za daljom obradom ličnih podataka (u dodatne svrhe), prethodno ćemo Vas obavestiti ovom politikom. Vaše lične podatke obrađujemo isključivo na odgovarajućim pravnim osnovima, propisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

Vaše lične podatke obrađujemo u svrhu statističkih analiza,kako bi poboljšali svoje usluge ili proizvode ili u svrhu rešavanja reklamacije.

U Vinska Mušicu ulažemo sve napore da obezbedimo sigurnost Vaših ličnih podataka, zato koristimo tehničke i organizacione mere za zaštitu Vaših ličnih podataka od uništenja, brisanja, neovlašćenog pristupa i bilo koje druge neovlašćene izmene. Lične podatke koje obrađujemo nikada ne iznajmljujemo, ne prodajemo i ne dozvoljavamo njihovu obradu od bilo kog trećeg lica osim naših obrađivača na osnovu ugovora, kako je definisano u tački VI ove politike.

Lične podatke mogu obrađivati samo ovlašćena lica kod nas ili naši obrađivači na osnovu ugovora.

Pravila o zaštiti ličnih podataka menjamo i dopunjavamo u skladu sa izmenama zakonodavstva u oblasti zaštite ličnih podataka.

U vezi sa obradom ličnih podataka, imate na raspolaganju prava definisana u nastavku. Sva prava možete ostvariti slanjem pismenog zahteva na adresu: Srđan Budišin PR prodaja putem interneta “Vinska Mušica” Novo Miloševo, JNA 93 Novo Miloševo, ili putem e-maila na: budisinsrdjan@gmail.com.

Odgovorićemo na Vaš zahtev u roku od 30 dana. Rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje bićete obavešteni u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Da bi postupili po Vašem zahtevu, imamo pravo da proverimo Vaš identitet. U tu svrhu, možemo zahtevati od Vas dodatne lične podatke kako bi osigurali pouzdanu identifikaciju. Ako nam ne date dodatne informacije ili ne možemo da osiguramo pouzdanu identifikaciju, imamo pravo da odbacimo zahtev za ostvarivanje prava.

IMATE PRAVO NA:

 • Pristup Vašim ličnim podacima: imate pravo da zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo Vaše lične podatke i informaciju o obradi (o svrsi obrade, vrsti podataka koji se obrađuju, pravnoj osnovi, periodu čuvanja, primaocima ličnih podataka…). Ako obrađujemo Vaše lične podatke, imate pravo na pristup i kopiju ovih podataka.
 • Ispravku i dopunu Vaših ličnih podataka: ako su Vaši podaci koje obrađujemo netačni ili nepotpuni imate pravo da zatražite ispravku i dopunu ličnih podataka.
 • Opoziv Vaše saglasnosti: saglasnost koju ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku bez bilo kakvih negativnih posledica za Vas. U slučaju da opozovete svoju saglasnost, nećemo biti više u mogućnosti da Vam obezbedimo određene usluge (na primer, ako opozovete svoju saglasnost za slanje e-vesti, nećete više primati ove vesti).
 • Brisanje Vaših ličnih podataka: imate pravo da zatražite brisanje ličnih podataka koje obrađujemo o Vama u sledećim slučajevima:
  • kada je ispunjena svrha radi koje su prikupljeni podaci,
  • kada opozovete saglasnost za obradu,
  • kada prigovarate obradi, a ne postoji drugi pravni osnov koji preteže nad Vašim interesima, pravima i slobodama,
  • kada je obrada ličnih podataka nezakonita,
  • kada podatke moramo izbrisati u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza,
  • kada su podaci prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva
 • Ograničenje obrade Vaših ličnih podataka: imate pravo tražiti da privremeno ograničimo obradu ličnih podataka u sledećim slučajevima:
  • kada osporavate tačnost Vaših ličnih podataka, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti,
  • kada je obrada nezakonita, a Vi tražite ograničenje obrade umesto brisanja,
  • kada je svrha obrade ličnih podataka ispunjena, a podaci su Vam potrebni, u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane Vašeg pravnog zahteva,
  • kada ste podneli prigovor na obradu, u toku procenjivanja da li pravni osnov za obradu preteže nad Vašim interesima, pravima i slobodama.
 • Prenosivost Vaših ličnih podataka: imate pravo tražiti da primite Vaše lične podatke u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku. Takođe imate pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu. Pravo na prenosivost odnosi se na lične podatke čija obrada se vrši automatizovano, a zasnovana je na Vašoj izričitoj saglasnosti ili na osnovu ugovora.
 • Prigovor na obradu Vaših ličnih podataka: imate pravo da prigovorite na obradu Vaših ličnih podataka kada se obrada odvija na osnovu naših legitimnih interesa, uključujući i profilisanje na osnovu te obrade. U slučaju prigovora obustavićemo obradu, osim ako se ne pokaže da naš legitimni interes za obradu preteže nad Vašim interesima, pravima i slobodama. Kada se lični podaci obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, imate pravo u svakom trenutku prigovoriti na ovu obradu Vaših ličnih podataka. U slučaju prigovora, ne možemo dalje obrađivati Vaše podatke za potrebe direktnog oglašavanja.


PODNOŠENJE PRITUŽBE NADZORNOM TELU:

Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd.

Imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku ako smatrate da je obrada podataka izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Pritužba se podnosi u pisanom obliku, neposredno ili elektronski na obrascu Pritužba (obrazac je dostupan na veb stranici Poverenika), poštom na gornju adresu ili na email: prituzba@poverenik.rs.

Vaše lične podatke čuvamo toliko vremena koliko nam je potrebno da bismo ispunili svrhu njihove obrade. Nakon isteka pojedinih rokova čuvanja, Vaše lične podatke brišemo (uništavamo) ili ih anonimiziramo da identifikacija pojedinaca više nije moguća.

Politika privatnosti se može promeniti u bilo koje vreme.

Najnovija verzija ove politike uvek će Vam biti dostupna na sajtu: vinskamusica.rs.

0